Fix lỗi này rất đơn giản.
Cách 1:
Các bạn tải file bên dưới về chạy dưới quyền admin là Ok 🙂

Click tải file fix lỗi về

CredSSP

Cách 2: Đọc và xem hình dưới
VàoEdit Group Policy -> Computer Configuration -> Administrative Templates -> System -> Credentials Delegation -> Encryption Oracle Remediation Change it to Enable and in Protection level, change back to Vulnerable.


logo
Live Chat Support