Tag: thay đổi mật khẩu vps

  • thay đổi mật khẩu vps
5

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu VPS Windows Server

Cách 1: Mở CMD chạy lệnh sau : net user administrator Mật-Khẩu Lưu ý : ...

Reading Continue