Hướng dẫn fix lỗi sau khi update windows không kết nối được vps

NmvoV9F

Fix lỗi này rất đơn giản.
Cách 1:
Các bạn tải file bên dưới về chạy dưới quyền admin là Ok

CredSSP

Tải file fix lỗi về
Link Update : https://client.minhhungtsbd.workers.dev/0:/CredSSP.zip

Cách 2: Mở CMD với quyền administrator & chạy lênh dưới :

 

reg add “HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters” /f /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2

 

Cách 3: Đọc  & làm theo nội dung bên dưới dưới :
Vào Edit Group Policy -> Computer Configuration -> Administrative Templates -> System -> Credentials Delegation -> Encryption Oracle Remediation Change it to Enable and in Protection level, change back to Vulnerable.

Leave a Reply

%d bloggers like this: