Hướng dẫn resize phân vùng ổ đĩa trên vps linux

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách tăng dung lượng đĩa ở chuẩn GPT trên hệ điều hành Linux

Lưu ý: Bài viết này chỉ thực hiện trên phân vùng chuẩn GPT trên VPS tại Cloudmini.net

 

TRƯỚC TIÊN CẦN XÁC ĐỊNH XEM PHÂN VÙNG Ổ ĐĨA LÀ CHUẨN GPT HAY MBR

Sử dụng lệnh parted để xác định xem phân vùng được tạo là chuẩn GPT hay MBR

MBR partition

Sau khi gõ lệnh parted và bấm Enter,  bảng phân vùng ổ đĩa sẽ xuất hiện như dưới đây và cho chúng ta biết nếu phân vùng đang là MBR

[user@myvm ~]# parted -l /dev/sda 
Model: Msft Virtual Disk (scsi) 
Disk /dev/sda: 107GB 
Sector size (logical/physical): 512B/512B 
Partition Table: msdos 
Number   Start   End   Size   Type   File   system   Flags 
 1     1049kB   525MB  524MB   primary  ext4         boot 
 2     525MB   34.4GB  33.8GB  primary  ext4 
[user@myvm ~]#

GPT partition

Sau khi gõ lệnh parted và bấm Enter,  bảng phân vùng ổ đĩa sẽ xuất hiện như dưới đây và cho chúng ta biết nếu phân vùng đang là GPT

[user@myvm ~]# parted -l /dev/sda 
Model: Msft Virtual Disk (scsi) 
Disk /dev/sda: 68.7GB 
Sector size (logical/physical): 512B/512B 
Partition Table: gpt 
Disk Flags: 

Number   Start   End   Size   File system   Name         Flags 
 1     1049kB   525MB  524MB   fat16      EFI System Partition boot 
 2     525MB   1050MB  524MB   xfs 
 3     1050MB   1052MB  2097kB                      bios_grub 
 4     1052MB   68.7GB  67.7GB                      lvm

Nếu phân vùng máy là GPT, chúng ta có thể tiến hành resize ổ đĩa máy ảo. Resize ổ đĩa phân vùng

Resize ổ đĩa phân vùng

Lưu ý: Backup toàn bộ data, VM hoặc tạo snapshot trước khi thực hiện resize

UBUNTU

Để tăng dung lượng đĩa trên hệ điều hành Ubuntu, cần kiểm tra phân vùng chính của vps:

Chạy lệnh: df -h để xem

Như ví dụ dưới đây, phân vùng hiện tại ở /dev/sda1 là 12GB

root@VPS-226045-180:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 969M 0 969M 0% /dev
tmpfs 198M 1.1M 197M 1% /run
/dev/sda1 12G 11G 1.4G 89% /
tmpfs 986M 136K 986M 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 986M 0 986M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda15 105M 6.1M 99M 6% /boot/efi
/dev/loop1 39M 39M 0 100% /snap/snapd/21465
/dev/loop2 56M 56M 0 100% /snap/core18/2823
/dev/loop3 64M 64M 0 100% /snap/core20/2318
/dev/loop0 92M 92M 0 100% /snap/lxd/24061
/dev/loop5 64M 64M 0 100% /snap/core20/2264
/dev/loop4 68M 68M 0 100% /snap/lxd/20326
/dev/loop7 40M 40M 0 100% /snap/snapd/21184
/dev/loop6 56M 56M 0 100% /snap/core18/2812
tmpfs 198M 0 198M 0% /run/user/0
root@VPS-226045-180:~#

Tiếp theo để tăng dụng lượng của ổ đã  đã nâng cấp bạn cần thực hiện lệnh mở rộng phân vùng ổ đĩa tương ứng:

ở đây phân vùng gốc của vps là /dev/sda1

Chạy lệnh: sudo parted /dev/sda và làm theo các bước bên dưới

root@VPS-226045-180:~# sudo parted /dev/sda
GNU Parted 3.3
Using /dev/sda
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print
Model: QEMU QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 45.3GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number Start End Size File system Name Flags
14 1049kB 5243kB 4194kB bios_grub
15 5243kB 116MB 111MB fat32 boot, esp
1 116MB 13.1GB 13.0GB ext4

(parted) resizepart 1 100%
Warning: Partition /dev/sda1 is being used. Are you sure you want to continue?
Yes/No? Yes
End? [13.1GB]?
(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.

root@VPS-226045-180:~#

Chú ý: Trong đó lệnh resizepart 1 100% thì số 1 tức là phân vùng /dev/sda1 của ổ đĩa . Thay thế số 1 tương ứng với số phân vùng chính của ổ đĩa của bạn

Tiếp  theo chạy lệnh: sudo resize2fs /dev/sda1

root@VPS-226045-180:~# sudo resize2fs /dev/sda1
resize2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Filesystem at /dev/sda1 is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 2, new_desc_blocks = 6
The filesystem on /dev/sda1 is now 11033851 (4k) blocks long.

Vậy là đã xong mở rộng ổ đĩa cho vps.

Để kiểm tra tổng dung lượng của ổ đĩa thì chạy lệnh: df -h

root@VPS-226045-180:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 969M 0 969M 0% /dev
tmpfs 198M 1.1M 197M 1% /run
/dev/sda1 41G 11G 31G 26% /
tmpfs 986M 136K 986M 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 986M 0 986M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda15 105M 6.1M 99M 6% /boot/efi
/dev/loop1 39M 39M 0 100% /snap/snapd/21465
/dev/loop2 56M 56M 0 100% /snap/core18/2823
/dev/loop3 64M 64M 0 100% /snap/core20/2318
/dev/loop0 92M 92M 0 100% /snap/lxd/24061
/dev/loop5 64M 64M 0 100% /snap/core20/2264
/dev/loop4 68M 68M 0 100% /snap/lxd/20326
/dev/loop7 40M 40M 0 100% /snap/snapd/21184
/dev/loop6 56M 56M 0 100% /snap/core18/2812
tmpfs 198M 0 198M 0% /run/user/0
root@VPS-226045-180:~#

Kết quả như trên là đã mở rộng dung dượng ổ đĩa thành công từ 12Gb lên 41GB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bắt đầu sử dụng vps ngay bây giờ

Cloudmini chuyên cung cấp Proxy & VPS giá rẻ chất lượng cao.

Facebook Fanpage:

  This will close in 20 seconds